GSC Gabrijel Aluminium_EN-SI

 

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

1. SPLOŠNE DOLOČBE

Če pogodbeni stranki pisno ne določita drugače, veljajo ti Splošni pogoji poslovanja (v nadaljevanju: SPP) podjetja Gabrijel Aluminium d.o.o., Pod jelšami 7, SI-1290 Grosuplje, SLOVENIJA (v nadaljevanju: prodajalec) za vse posle, ki jih prodajalec sklepa s kupci ali odjemalci (v nadaljevanju: Kupec).

Ponudba prodajalca nadomešča SPP. Vsako drugo morebitno odstopanje od teh SPP je veljavno le, če je pisno potrjeno s strani prodajalca. Tako morebitno odstopanje od teh splošnih pogojev ima enkratno veljavnost in ne vpliva na veljavnost preostalih določil teh SPP.

Kupec s sprejemom ponudbe ali sklenitvijo pogodbe ali vsakokratno oddajo naročila potrjuje, da sprejema in se popolnoma strinja s temi SPP.

SPP veljajo za vse primere prodaje in distribucije blaga ter storitev, ki se nanašajo na proizvodni program prodajalca. Program vključuje izdelke, navedene v prodanih cenikih in drugih komercialnih dokumentih prodajalca.

2. NAROČILA IN CENE

Vsa naročila morajo biti izdana v pisni obliki, in sicer po pošti, faksu ali elektronsko.

Naročilo kupca je veljavno, če vsebuje podatke, ki so potrebni za pravilno in nemoteno obdelavo naročila s strani prodajalca in mora vsebovati najmanj naslednje:
– naslov naročnika, prejemnika in plačnika blaga
– razvrstitev in količino naročenega blaga.

Naročilo kupca postane za prodajalca zavezujoče, ko prodajalec pisno potrdi dostavo naročila.

Potrditev naročila mora vsebovati naslednje:
– razvrstitev in količino naročenega blaga,
– dobavni rok z določitvijo datuma ali pripadajoče številke tedna v posameznem letu,
– naveden cilj s točnim naslovom (ulica, številka, kraj),
– način odpreme in prevoza,
– dogovorjeni plačilni pogoji.

Če se kupec in prodajalec dogovorita za sukcesivno dostavo blaga, je kupec dolžan individualno naročeno količino prevzeti najmanj v 5 delovnih dneh po obvestilu, da je blago pripravljeno za prevzem.

3. CENE

Cene navedene v ponudbi, naročilu in potrditvi naročila so zgolj informativne narave in veljajo v trenutku oddaje ponudbe. Natančna cena bo navedena ob dobavi in temelji na prodajalčevem ceniku, ki se ažurira in pošilja kupcu četrtletno. Možna sprememba cenika je v primeru več kot 5% spremembe LME, billet-a, transportnih, procesnih stroškov in drugih relevantnih stroškov.

4. KOLIČINA IN KAKOVOST

Minimalne količine za naročila izdelkov so navedene v ponudbi in veljajo za navedene minimalne cene (MOQ). V primeru naročil izven MOQ je cena dvojna.
Prodajalec si pridržuje pravico do fleksibilnosti dobav v obsegu +/-15% naročenih količin.
Če ni navedeno drugače, so izdelki dobavljeni v skladu s standardom ISO2768-m.

5. STROŠKI PREVOZA

Če ni drugače navedeno, je blago ponujeno po ceni EXW Grosuplje.
Kupec lahko blago prevzame sam ali pa mu prodajalec ponudi prevoz. V tem primeru se transportni stroški lahko prištejejo posebej na računu ali vračunajo v ceno izdelkov.
V primeru izvoza iz Slovenije se uporablja cenovna osnova EXW Grosuplje. Stroški špedicije bremenijo kupca in se prištejejo posebej k računu ali so vračunani v ceno izdelkov.

6. REKLAMACIJE

Kupec mora vsak paket dobavljenega blaga preveriti takoj po prejemu. Očitne pomanjkljivosti (vključno s poškodbami zaradi transporta), nepopolnost ali druga odstopanja od potrjenega naročila je potrebno reklamirati takoj, najkasneje pa v 8 dneh po prispetju blaga na naslov za dostavo in to pisno do z navedbo pomanjkljivosti blaga, manjkajoče količine ali drugih odstopanj skupaj s številko dobavnice in računa.

Kupec mora skrite napake reklamirati takoj, ko jih opazi. Prodajalec ne odgovarja za skrite napake, ki so opažene več kot šest (6) mesecev po dnevu dobave.

Za blago, ki je bilo osebno prevzeto v skladišču prodajalca, ni možna količinska reklamacija.

Vsaka transportna enota izdelka (paleta) ima na vidnem mestu prikazane svoje identifikacijske podatke. Kupec je dolžan na pisni reklamaciji navesti identifikacijske podatke blaga ter številko dobavnice in številko računa, ki se nanaša na predmetno dobavo. Kupec je dolžan priložiti tudi vzorec (fotografije so sprejemljive, če jih potrdi oddelek za kakovost prodajalca) reklamiranega izdelka in mora tudi podrobno opisati napako.

Kupec je do reklamacije upravičen le, če ravna v skladu z navodili za shranjevanje, ki jih je določil prodajalec.

Razume se, da se je kupec odpovedal vsem garancijskim zahtevkom pod pogojem, da je izdelke, pri katerih je uveljavljal napake, uporabil za nadaljnjo obdelavo oz. jih je obdelal le delno.

7. PLAČILA

Kupec je dolžan plačati znesek računa v roku, navedenem na računu prodajalca. Plačilo se šteje za zaključeno šele, ko je denar (kupnina) nakazan na račun prodajalca.

Če ni drugače dogovorjeno, je plačilni rok za izdelke neto 30 dni.
Kupec lahko račun zavrne v roku osmih (8) dni od prejema. Zavrnitev računa mora kupec pisno utemeljiti.
V primeru zamude pri plačilu si prodajalec pridržuje pravico zaračunati zakonske obresti in morebitne stroške, nastale v zvezi z opominjanjem in izterjavo.
Če se plačilna sposobnost kupca bistveno poslabša ali ne more zagotoviti zadostnega zavarovanja plačila, vse obstoječe terjatve zapadejo takoj v plačilo.

V primeru zamude pri plačilu s strani kupca ima prodajalec pravico nemudoma ustaviti vse nadaljnje dobave in vse dobave, povezane s trenutnim ali drugim poslovnim odnosom s kupcem, ter zahtevati dodatno zavarovanje za preostanek dobave skupaj z odškodnino za vso škodo, povzročeno prodajalcu. Poleg tega ima prodajalec pravico zavrniti nova naročila kupca ali zavrniti dostavo kupcu do zahtevanega plačila.

8. PRIDRŽEK LASTNINE

Prodajalec si pridržuje lastninsko pravico na dostavljenem blagu do celotnega plačila kupnine, vključno z obrestmi in drugimi stroški. Prodajalec ima pravico zahtevati izročitev blaga, na katerem obstaja lastninski pridržek, če kupec ne plača kupnine v celoti.

9. VAROVANJE POSLOVNE SKRIVNOSTI

Prodajalec in kupec se strinjata, da bosta vse podatke, ki izhajajo iz pogodbene dokumentacije in druge podatke, ki izhajajo iz pogodbenega razmerja, hranila kot poslovno skrivnost še najmanj 5 let po izteku ali prenehanju pogodbenega razmerja.

Nobena stranka ne sme razkriti podatkov iz prejšnjega odstavka ali jih uporabiti za namene, ki niso neposredno povezani z uresničevanjem pravic in obveznosti iz pogodbe, brez predhodnega pisnega soglasja druge stranke.

10. ZAKLJUČEK PROIZVODNJE

V primeru projektov z daljšo življenjsko dobo od 1 leta, za katere se material kupuje občasno, mora kupec obvestiti prodajalca o EOP (koncu proizvodnje) vsaj 12 mesecev pred zaključkom projekta.

Prodajalec in kupec se bosta pred zaključkom projektov dogovorila o stroških preostalega materiala, polizdelkov in končnih izdelkov.

11. VIŠJA SILA

Prodajalec ne odgovarja za delno izpolnitev ali neizpolnitev svojih obveznosti, če je ta posledica dogodkov, ki se jim prodajalec ni mogel izogniti, preprečiti ali odpraviti (višja sila). Višja sila pomeni dogodke, kot so: požar, poplave, potresi, nemiri, epidemije, vojna, izpad električne energije, nedelovanje interneta, stavke ali druge prekinitve, zaradi upravnih ali drugih upravnih omejitev ali prepovedi, kot so embargo, zaplemba, omejitve o finančnem poslovanju, transportnih omejitvah, pomanjkanju materiala na svetovnem trgu, zmanjšanju dobave energije in drugih od volje prodajalca neodvisnih ovirah. Za višjo silo se šteje tudi pomanjkanje materiala ali storitev pri dobaviteljih ali podjetjih prodajalca, ki jih prodajalec vključuje v izpolnjevanje svojih pogodbenih obveznosti, ter njihove zamude pri dobavi blaga ali storitev prodajalcu.

Če je izpolnitev obveznosti prodajalca nemogoča zaradi razlogov iz prejšnjega odstavka, je dolžan o tem nemudoma obvestiti kupca. V tem primeru se rok za dokončanje podaljša za čas trajanja razlogov višje sile in njenih posledic. Če višja sila traja več kot 3 mesece, lahko kupec ali prodajalec takoj odstopi od pogodbe brez odškodnine ali podobnega nadomestila.

12. KONČNE DOLOČBE

SPP so objavljeni na spletni strani prodajalca www.gabrijel.com.
Za medsebojna razmerja, ki niso urejena s temi SPP, se uporabljajo določila Obligacijskega zakonika in drugih veljavnih predpisov.
Za razlago in presojo vseh določb teh SPP, kakor tudi za urejanje razmerij iz vseh pravnih poslov, ki iz njih izhajajo, se uporablja pravo Republike Slovenije.

Prodajalec in kupec si bosta prizadevala morebitne spore rešiti sporazumno. V primeru, da sporazumna rešitev spora ne bo mogoča, je za reševanje spora pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

SPP so napisani v slovenskem in angleškem jeziku, v primeru neskladnosti pa prevlada slovenska različica. SPP začnejo veljati 1. janurja 2023.

Evropski sklad za regionalni razvoj